• slider 1

    Kv Bacchus 10, Sundsvalls stenstad

Kunskap om kulturvärden.

Som byggnadsantikvarie vet jag vilka traditioner, tekniker, material och hantverk som hör samman med en specifik byggnad eller miljö. Med min hjälp blir det lättare att följa gällande lagar och regler vid en åtgärd samtidigt som värdet på din fastighet ökar. 

» Läs mer

Värdefulla byggnader förtjänar rätt vård

Det ligger en utmaning i att bevara och utveckla en fastighet utan att dess värde och karaktärsdrag försvinner eller förvanskas. Äldre hus utsätts för nya krav i samhället men få saker är helt omöjliga. Det gäller bara att hitta rätt ambitionsnivå, kunna tänka nytt (och gammalt) samt våga frångå standardlösningar.

Jag har den antikvariska specialistkompetens som behövs vid projektering, restaurering samt om- och tillbyggnad av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Jag vet vad man kan och får göra och hur det ska gå till. Till min hjälp har jag ett brett kontaktnät av hantverkare, konservatorer och arkitekter som är vana att arbeta med de material och de förhållningssätt som krävs. Här kan du läsa mer om de tjänster jag erbjuder:

 

Contexto AB Tunbyn 505 853 58 Sundsvall | anette.lund@contexto.se
Håll kontakten via sociala medier