Utredningar

Antikvarisk förundersökning

För att ta tillvara din byggnads kvaliteter på bästa sätt vid en restaurering eller ändring behöver du känna till byggnadens förutsättningar. En antikvarisk förundersökning har följande syfte:
– ta fram historiska fakta om byggnaden
– definiera och beskriva byggnadens kulturhistoriska värden
– vara ett underlag för byggnadsnämndens bedömning av åtgärden.
– fungera som underlag för projekteringen
– avgöra vilka alternativ som är möjliga när det kommer till en ombyggnad eller restaurering.

Det är viktigt för att de antikvariska synpunkterna ska komma med i bygg- handlingen redan från början. När det gäller byggnader eller miljöer med högt kulturhistoriskt värde bör därför en antikvarie delta i projekteringen.

Kulturhistorisk utredning/konsekvensbeskrivning

Att beskriva och analysera kulturhistoriska värden i en miljö gör man exempelvis inför en ombyggnad eller ett detaljplanearbete. Utredningen svarar i huvudsak på två frågor:
– Var ligger värdet hos just den här miljön?
– Vilka är de viktiga beståndsdelarna och sambanden?

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) visar hur en planerad exploatering eller verksamhet påverkar en plats ur miljösynpunkt. Vilken påverkan exploateringen har på kulturmiljön kan ingå som en del i en sådan konsekvensbeskrivning. Detta gäller även byggnader.

Byggnadsminnesutredning

För att ta reda på om en byggnad kan bli byggnadsminne enligt Kulturminneslagen, måste man ansöka hos Länsstyrelsen om att det ska göras en utredning. Länsstyrelsen utreder då frågan på egen hand eller anlitar en konsult för att göra det.

Övriga utredningar inom kulturarvsområdet

Kontakta gärna mig även för andra utredningar inom kulturarvsområdet.

 

Contexto AB Tunbyn 505 853 58 Sundsvall | anette.lund@contexto.se
Håll kontakten via sociala medier