Dokumentation

Byggnadsdokumentation

En byggnadsundersökning kan omfatta hela eller delar av en byggnad och ger ett kunskapsunderlag när det gäller:
– byggteknik
– material
– konstruktion
– tillståndsbeskrivning
– eventuella förändringar i funktion och utförande från nybyggnadsskedet fram till idag.

Den kan även innehålla en beskrivning av kulturhistoriska värden och förutsättningar för framtida restaureringsåtgärder.

Byggnadsundersökningen inleds med en dokumentation av nuläget. Uppgifterna hämtas främst från den mest tillförlitliga källan det vill säga byggnaden men även från arkiv och annan historisk kunskap.

Byggnadsinventering

Vid en byggnadsinventering samlar man in och sammanställer information om en bebyggelsemiljö eller fastighet utifrån kulturhistoriska perspektiv. Det sker genom arkivstudier, sammanställning av historik och fältstudier.

Intressanta byggnadsdelar och detaljer med mera registreras på plats med fotografering.

En byggnadsinventering kan användas som underlag för bedömning av enskilda byggnaders kulturhistoriska värden. Den kan också fungera som underlag inför detalj- eller översiktsplanering och när ett kulturmiljöprogram ska upprättas eller revideras.

Färgundersökning

Har du planer på att återskapa en äldre färgsättning eller utreda olika historiska lager i eller på din byggnad? Med min hjälp kan du till exempel få reda på vilken vilken färg och kulör som trapphuset eller fasaden ursprungligen hade genom dokumentation, provtagning och kulörbestämning.

 

Contexto AB Tunbyn 505 853 58 Sundsvall | anette.lund@contexto.se
Håll kontakten via sociala medier