Antikvarisk kompetens

Antikvarisk medverkan

Medverkan som antikvarisk expert  enligt Länsstyrelsens krav. Arbetet omfattar som regel antikvarisk rådgivning, så att de kulturhistoriska aspekterna tas tillvara med hänsyn till traditionella material och byggnadsmetoder, skriftlig- och fotodokumentation samt slutrapport.

Ett avtal om antikvarisk medverkan ska finnas innan projektet startar.

Bedömning av påverkan på kulturhistoriska värden

Bedömningen berättar hur föreslagna åtgärder påverkar byggnaden, föremålet eller anläggningen.

Nyhet från och med 1 maj 2012 är att ansökan om tillstånd till länsstyrelsen gällande kyrkliga kulturminnen (enligt  4 kap. 3 §, 9 § förta stycket 3 och 13 § kulturminneslagen) innehålla en beskrivning av den föreslagna åtgärdens påverkan på byggnadens, föremålets eller anläggningens kulturhistoriska värde.  Detta enligt Riksantikvarieämbetets föreskrifter om kyrkliga kulturminnen 9§ (KFRS 2012:2) .

Antikvarisk sakkunnig

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska ändringar av en byggnad utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens särdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska värden. Ansvaret för att anlita en sakkunnig kontrollant av kulturvärden ligger på byggherren. Kontrollansvariga och sakkunniga kontrollanter ska finnas med i ombyggnadsprojektet från planering till genomförande och besiktning.

Jag är certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden enligt BFS 2006:6 KUL 1/BFS
2011:15 KUL 2.

Byggnadsantikvarisk konsultation och rådgivning

Varje ombyggnad, liten som stor, får konsekvenser för byggnadens
kulturhistoriska värden. Som byggnadsantikvarie bidrar jag med historisk kunskap om traditioner, tekniker, material och hantverk när det gäller din byggnad. Arbetsfältet byggnadsvård spänner över många kunskapsområden med det gemensamma att det alltid handlar om att se allt i ett sammanhang. Kontakta mig när det gäller:

– råd om traditionella material och tekniker
– råd vid förändring av en byggnad och kulörförslag baserat på byggnadens karaktär
– råd inför ombyggnad av din fastighet
– information om lagar och regler
– ansökan om tillstånd till Länsstyrelsen
– bidragsansökan för antikvariska överkostnader
– ansökan om kyrkobyggnadsbidrag och kyrkoantikvarisk ersättning till stiften
– kvalitetstänkande i kulturarvsfrågor
– utveckling av kulturmiljöer

Ju tidigare de antikvariska frågorna kommer in i projekteringen, 
desto bättre blir slutresultatet och ekonomin på byggprojektet.

 

 

Contexto AB Tunbyn 505 853 58 Sundsvall | anette.lund@contexto.se
Håll kontakten via sociala medier